Nine Stars' Sustainability 05

Thông Điệp Từ CEO Ninestars Co., Ltd

Nine Stars là công ty chuyên sản xuất và chế biến nông sản theo phương thức sản xuất bền vững. Chúng tôi cam kết sản xuất các sản phẩm chất lượng cao đồng thời tôn trọng môi trường và xã hội.

Nine Stars thực hiện các hoạt động sản xuất bền vững bằng cách sử dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến để giảm thiểu tác động của quá trình sản xuất đến môi trường.

Ngoài ra, Chúng tôi tạo cơ hội cho người dân địa phương tham gia vào quá trình sản xuất và đào tạo về các phương pháp canh tác bền vững. Bằng cách thực hiện các hoạt động sản xuất bền vững,

Nine Stars đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững và giúp duy trì nguồn tài nguyên thiên nhiên cho sự phát triển lâu dài.

Cam kết của Ninestars

Trọng tâm của chúng tôi là phát triển bền vững với bốn mục tiêu chính bao gồm: Sức khỏe cộng đồng, Điều kiện lao động và làm việc, An toàn và chất lượng thực phẩm, và Quan hệ đối tác vì các mục tiêu. Tất cả những vấn đề này đều lấy con người làm trung tâm, nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi chính đáng và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho họ.

Nine Stars' Sustainability 05

Message From The Manager

Nine Stars is a company specializing in producing and processing agricultural products through sustainable production methods. We are committed to producing high-quality products while respecting the environment and society.

Nine Stars implements sustainable production activities by using advanced technical solutions to minimize the impact of production on the environment.

Additionally, We create opportunities for local people to participate in the production process and provide training on sustainable farming methods. By implementing sustainable production activities,

Nine Stars contributes positively to sustainable development and helps maintain natural resources for long-term development.

Nine Stars’s Commitments

Our focus is on sustainable development with a four-fold approach, which includes Community Health, Labor And Working Conditions, Food Safety And Quality, and Partnerships For Goals. All of these issues are centered around people, with the aim of protecting their legitimate rights and building a better life for them.

Additionally, We create opportunities for local people to participate in the production process and provide training on sustainable farming methods. By implementing sustainable production activities.

Nine Stars contributes positively to sustainable development and helps maintain natural resources for long-term development.

Nine Stars’s Commitments

Nine Stars’s Commitments

Our focus is on sustainable development with a four-fold approach, which includes Community Health, Labor And Working Conditions, Food Safety And Quality, and Partnerships For Goals. All of these issues are centered around people, with the aim of protecting their legitimate rights and building a better life for them.

Our focus is on sustainable development with a four-fold approach, which includes Community Health, Labor And Working Conditions, Food Safety And Quality, and Partnerships For Goals. All of these issues are centered around people, with the aim of protecting their legitimate rights and building a better life for them.